Kategoriarkiv: Uncategorized

Metakognition och spel

En teori som titt som tätt dyker upp bland forskningsartiklar om spelberoende är metakognitiv terapi. Det är en terapiform som delvis är sprungen ur kognitiv beteendeterapi (KBT) och som brukar beskrivas som en del av tredje vågens KBT tillsammans med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Dialektisk beteendeterapi (DBT).

Metakognitiv teori

Teorin bakom metakognitiv terapi bygger på antaganden om hur vi tänker kring våra egna tankar, alltså metakognition. I princip kan man säga att teorin kring metakognition utgår från att våra tankar och känslor inte är några sanningar utan istället en subjektiv upplevelse hos en själv. Det innebär också att vi som individer har olika väl utvecklad förmåga att bland annat reflektera kring vårt egna tänkande och att kunna ta andra och nya perspektiv. En central idé är att oflexibel och maladaptiv metakognition kan leda till psykisk ohälsa.  Det kan till exempel vara att man försöker grubbla sig till en lösning på ett problem eller att lösningen på ett problem kan vara att försöka undvika att tänka på det eller att kontrollera vissa typer av tankar.  Ofta nämns följande teman:

  • Negativa tankar om kontrollförlust:Jag kan inte låta bli att grubbla”, ”Jag kan inte sluta spela”.
  • Negativa tankar om fara: ”Om jag tänker att jag ska tappa nycklarna kommer det att hända”.
  • Positiva tankar om kontroll: ”Om jag bara förstår varför det har blivit så här kommer problemen att lösas”, ”Jag ser till att inte tänka på det”.

Metakognition och spel

I några studier har man undersökt metakognitionens roll i utvecklandet av spelberoende. En studie av Brevers et a. (2012) undersökte hur beslutsfattandet såg ut hos personer med spelberoende, jämfört med en kontrollgrupp. Forskarna använde ett test som heter Iowa Gambling Test, som är ett kortspel som i princip går ut på att undersöka hur väl man anpassar sitt beslutsfattande efter hur det har gått i tidigare omgångar. Personer med spelberoende visade sig vara betydligt sämre än kontrollgruppen på att anpassa sitt beslutsfattande (vilket i och för sig är känt sedan tidigare), men de visade sig också kraftigt överskatta sina beslut i efterhand jämfört med kontrollgruppen. Samma forskargrupp undersökte även hur väl personer med spelberoende lyckades på en liknande uppgift då deltagarna istället skulle försöka lära sig hur ett påhittat språk fungerade grammatiskt. Spelarna visade sig vara betydligt sämre även på den uppgiften och var också betydligt sämre på att uppskatta hur väl de hade genomfört uppgiften jämfört med kontrollgruppen, även när man kontrollerade för sådant som intelligens och psykisk ohälsa. Sammantaget tolkade författarna det som att de metakognitiva förmågorna hos personerna med spelproblem var nedsatta.

I en liten studie av Spada et al. (2014) undersöktes tio personer med ”metakognitiv profilering” som är en slags semi-strukturerad intervju för att identifiera metakognition kring spelande. Flera av deltagarna svarade att spelandet var ett sätt att slippa negativa känslor som oro och stress (vilket alltså är ett exempel på en maladaptiv problemslösningsstrategi) och att de inte kunde kontrollera sitt spelande.

Avslutningsvis har två studier undersökt hur annan psykisk ohälsa, spelberoende och metakognition hänger ihop. Lindberg et al. (2010) fann att både psykisk ohälsa och metakognition predicerade spelberoende. Men de metakognitiva konstrukten ”negativ uppfattning om tankar som rör fara och kontrollförlust” samt ”uppfattning att tankar behöver kontrolleras” predicerade spelproblem oberoende av hur mycket ångest och depression deltagarna hade. En liknande studie av Jauregui et al. (2015) kom fram till att ovan nämnda konstrukt helt medierade relationen mellan spelarnas spelproblem och deras psykiska ohälsa. Det var dock en så kallad tvärsnittssudie där deltagarna bara undersöktes vid ett enda tillfälle, vilket gör att det inte går att dra några slutsatser om kausalitet.

Kommentar

Det är lätt att förstå varför metakognition har intresserat spelforskare. Så kallade ”tankefällor” ses ofta som en särskilt försvårande omständighet vid spelberoende. Den typen av tankar handlar bland annat om vidskeplighet och att man på olika sätt tror att man har större kontroll över spelets utfall än man faktiskt har. Det faller sig naturligt att det är intressant att undersöka utifrån ett den metakognitiva teorin. I förlängningen skulle förstås metakognitiv terapi kunna vara ett möjligt behandlingsalternativ, där fokus skulle kunna vara att skapa ett fungerande förhållningssätt till alla tankar kring spel. De ovannämnda studierna räcker dock inte så långt för att förklara hur spelberoende uppkommer utan kan bara påvisa ganska svaga samband mellan metakognitiva konstrukt och spelberoende. Oftast framstår det i studierna som att det finns ganska många andra konstrukt och teorier som skulle kunna användas för att förklara ungefär samma sak. Men med fler och bättre studier skulle metakognition kunna bli ett riktigt intressant område inom spelforskningen.

Referenser

Brevers, D., Cleeremans, A., Bechara, A., Greisen, M., Kornreich, C., Verbanck, P., & Noël, X. (2014). Impaired metacognitive capacities in individuals with problem gambling. Journal of gambling studies, 30(1), 141-152.

Brevers, D., Cleeremans, A., Bechara, A., Greisen, M., Kornreich, C., Verbanck, P., & Noël, X. (2013). Impaired self-awareness in pathological gamblers. Journal of Gambling Studies, 29(1), 119-129.

Lindberg, A., Fernie, B. A., & Spada, M. M. (2011). Metacognitions in problem gambling. Journal of Gambling studies, 27(1), 73-81.

Spada, M. M., Giustina, L., Rolandi, S., Fernie, B. A., & Caselli, G. (2015). Profiling metacognition in gambling disorder. Behavioural and cognitive psychotherapy, 43(05), 614-622.

 

Reglering och självreglering

I slutet på mars 2017 släpps den efterlängtade spelutredningen som väntas lägga grund för hur spelbranschen kommer se ut i Sverige inom en relativt snar framtid. Utredningen kan leda till en så stor förändring som att det statliga spelmonopolet upplöses och olika spelaktörer kommer kunna få licens för att bedriva sin verksamhet i Sverige. I förändringens tider är det intressant att se vilka lärdomar forskningen hittills har dragit av olika lagskiften i andra länder.

Doktor Jani Selin, sociolog från Finland, har tittat på interaktion mellan spelföretagen och staten i samband med en lagändring som presenterades 2008 och trädde i kraft 2010 och som innebar ett skifte mot en mer uttalad statlig kontroll av spelbranschen (Selin, 2016). Ett av Selins fynd är att förekomsten av ord och uttryck, som hade med spelansvar att göra, ökade kraftigt under 2006-2008 för att sedan sjunka i årliga rapporter av de tre operatörer som är verksamma i Finland – Veikkaus, Ray och Fintoto. Likheter i hur mycket ”spelansvar” och liknande ord och uttryck nämns i de olika företagens rapporter är väl synlig.

 
Published in: Jani Selin; Addiction Research & Theory  2016, 24, 199-208. DOI: 10.3109/16066359.2015.1102894 Copyright © 2015 Taylor & Francis

Selin menar att spelföretagen fann sig i ett osäkert läge (”state of regulatory uncertainty”) under 2006-2008 och försökte förhindra den kommande ökade regleringen genom att visa att självreglering från operatörers sida fanns, fungerade och var tillräcklig. Enligt författaren hade alltså spelföretagens omnämnanden av spelansvar en politisk funktion. Med tanke på det, är det intressant att spekulera kring hur den pågående spelutredningen har påverkat spelföretagen som vill ha licens för att bedriva sin verksamhet i Sverige. Och i så fall, kan speloperatörers agerande i och med utredningen i sin tur ha satt spår i utredningen?

Selin har även analyserat en del kommunikation mellan myndigheter och speloperatörer. Slutsatsen var att staten har lyckats uppnå hög nivå av reglering gällande spelreklam, där det var fastslaget att syftet ska vara ren kanalisering av kunder från oreglerade till reglerade spelföretag, och inte att skapa nya spelare. Därför bedömdes till exempel utropstecknet i reklamtexten ”Live betting, now!” höra till aggressiv marknadsföring och operatörernas egna etiska koder (självreglering) vägde inte tungt i det spörsmålet. Å andra sidan gjorde staten ett försök att reglera nya spelformer utifrån hur farliga de var. Dock saknade myndigheterna ett verktyg för att bedöma de nya spelformernas farlighet – ett sådant verktyg utvecklades på branschens sida vilket gjorde att spelföretagen i princip fick behålla en del av självreglering i denna fråga.

Det är många frågor man vill få svar på i och med den väntade ändringen i Sveriges reglering av spel om pengar, både gällande företagens agerande men framför allt förekomsten av spelproblem. Det finns en förhoppning om att när de nya spelreglerna väl är på ingång, kommer det även finnas både resurser och intresse för att följa processen noga och se vad det innebär för folkhälsan.

Selin, J. (2016). From self-regulation to regulation – An analysis of gambling policy reform in Finland. Addiction Research & Theory, 24(3), 199–208. JOUR. http://doi.org/10.3109/16066359.2015.1102894

Intaget stängt

Idag stängde vi intaget till forskningsstudien Spelfrihet Tillsammans eftersom vi nu har tillräckligt många deltagare för att kunna genomföra studien. Våra utvärderingar av resultaten av behandlingar kommer så småningom! Om du vill läsa vad vår forskning är tänkt att gå ut på kan du läsa vårt studieprotokoll.

Anhörigstudien, som vänder sig till anhöriga till personer med spelproblem, kommer att vara öppen för anmälningar ett tag till. Studieprotokollet till den studien finns att läsa här.

Svårt att hitta stöd för preventiva insatser

Folkhälsomyndigheten släppte nyligen (nåja, en månad sedan drygt) en rapport där de går igenom forskningsstödet för olika preventiva insatser mot spelberoende. Resultatet är att det vetenskapliga stödet för förebyggande insatser mot spelproblem är svagt.

Rapporten går igenom 38 studier från hela världen (dock ej Sverige) som uppfyller rapportens krav på metodologi och studiedesign. 24 studier rör spelens utformning gällande till exempel hastighet eller varningsmeddelanden, 6 rör själv spelmiljön, 4 tillgänglighet och 4 informationsinsatser. Däremot rör ingen högaktuella ämnen som reklam eller spelreglering.

Sammanfattningsvis är det bara informationsinsatser i skolor som bedöms ha ett tillräckligt forskningsstöd för att kunna sägas minska spelandet. Däremot är det högst oklart om det har någon effekt på spelproblem. Andra insatser har stark effekt på spelande eller spelproblem i enskilda studier, men har fortfarande för svagt forskningsstöd totalt sett för att kunna vara säkra preventiva insatser. Ett exempel är när Norge 2007 starkt begränsade antalet spelautomater vilket tydligt minskade spelandet och spelproblemet, men när en liknande, något mindre omfattande reform genomfördes 2005 i South Australia uteblev effekterna. Varningsmeddelanden är den förebyggande insats som undersökts av flest studier, sju stycken, men inte heller då kan man se några tydliga effekter på spelande.

En stor del av studierna har korta uppföljningstider, är främst utförda i laboratoriemiljö och involverar deltagare, ofta studenter, som inte kan sägas representera ”vanliga” spelare. Studierna har i allmänhet inte undersökt påverkan på spelproblem, utan bara på hur mycket man spelar. Det är bitvis frustrerande läsning; kanske hade det varit bättre att satsa på ett fåtal välgjorda studier med rejäla resurser istället för många mindre studier, som inte säger något ens om man slår ihop dem med varandra.

Samtidigt är det rimligtvis oerhört svårt att påvisa förändringar i andelen i en population med spelproblem tack vare en preventiv insats. Insatserna vänder sig oftast till alla som spelar, varav en ganska liten minoritet har spelproblem. Det skulle sannolikt behövas mycket omfattande insatser och mycket omfattande förändringar i spelmönster för att några effekter ska synas på befolkningsnivå. Det betyder inte att preventiva insatser är meningslösa, men att, som det så ofta heter, behövs mer forskning.

Plötsligt händer det!

*Uppdatering* Nedan nämnda promemoria togs först bort från Socialdepartementets sida, men nu är den tillbaka.

Efter många års stiltje verkar 2015 vara året då frågor om svensk spelmarknad och ansvaret för vård och behandling av spelberoende äntligen äntrade den politiska dagordningen. Som vi bland annat nämnde här är svensk spelmarknad under utredning för att (sannolikt) omregleras.

Nu har Socialdepartementet dessutom spottat ut sig en promemoria med förslag på ansvarsfördelningen gällande behandling och förebyggande av spelberoende. Det är en ganska tjock lunta, men bland annat kommer de till den fullt rimliga slutsatsen att:

”…utvidga socialnämndens ansvar för att motverka missbruk till att även omfatta missbruk av spel om pengar. ”

Ny Swelogs

Dessutom kan vi spelforskare glädjas alldeles särskilt åt Folkhälsomyndighetens meddelande härom dagen att de nästa år kommer att genomföra en ny stor befolkningsstudie om spelvanor och spelproblem i Sverige. Studien är en uppföljning på Swelogs-studien från 2008/2009 som har haft mycket stor betydelse för kunskapen om spelproblem i Sverige. Totalt kommer 21 000 personer bjudas in att delta.

Äntligen händer det något!

ADHD och spelproblem

Det ligger nära till hands att tänka sig att ADHD – en diagnos som bland annat kan karakteriseras av impulsivitet och svårigheter att behålla fokus – skulle vara nära relaterat till spelproblem. Trots det har jag ofta slagits av att det inte finns särskilt mycket forskning om kopplingen mellan de två diagnoserna. Oftast har man istället undersökt begreppet ”impulsivitet”, som visserligen ingår i ADHD, men som bara fångar en del av tillståndet.

Hursomhelst har några australiensiska forskare undersökt 214 vuxna personer som har sökt vård för spelproblem vid en klinik i Melbourne. Kontentan av studien är att en fjärdedel (24,9%) uppfyllde kriterierna för att även ha ADHD, jämfört med 14% i befolkningen som helhet, vilket mättes i en tidigare studie. Visserligen användes ett screeninginstrument (ADHD Self Report Screener) som verkar ge anmärkningsvärt höga prevalenssiffror, men det borde inte skilja sig åt mellan grupperna.

Studien visar också att spelproblemen generellt sett är värre om man samtidigt har ADHD och att det finns en ökad risk för en mer komplex problematik, rent generellt. Däremot hittar de ingenting som tyder på att de som har både spelproblem och ADHD också skulle ha värre problem med andra typer av beroenden, som alkohol och droger.

En reservation med studien är att man bara har undersökt de som söker behandling, inte befolkningen som helhet. Eftersom bara en minoritet av personer med spelproblem söker vård för sina problem är det inte säkert att de här resultaten går att generalisera till hela befolkningen.

Referens:

Waluk, O., Youssef, G., & Dowling, N. (2015).The Relationship Between Problem Gambling and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Gambling Studies.

 

Fler spel ger mer spelproblem?

En ny amerikansk studie har undersökt sambandet mellan antalet lagliga spel och andelen i befolkningen som har spelproblem (Welte et al., 2015). Resultatet? Ju fler spel som finns tillgängliga, desto fler har spelproblem.

vacations_20
Background vector designed by Freepik

Studien har jämfört de amerikanska delstaterna och hur många lagliga spelformer som erbjuds i respektive delstat. Minst antal spel erbjuds i Hawaii och Utah, där det bara finns en laglig spelform, medan Louisiana toppar med 16 tillåtna spelformer. I de delstater där bara ett fåtal spelformer erbjuds är andelen med spelproblem 2,1%, medan så många som 4,1% har spelproblem i delstater med flest antal tillåtna spelformer. Ju färre spelformer, desto färre var det också som spelade överhuvudtaget – spelproblem eller ej.

”I de delstater där bara ett fåtal spelformer erbjuds är andelen med spelproblem 2,1%, medan så många som 4,1% har spelproblem i delstater med flest antal tillåtna spelformer”

Studien undersökte förekomsten av spelproblem vid två tillfällen: 1999-2000 och 2011-2013. Under tiden förändrades antalet tillåtna spelformer i 36 av 51 undersökta delstater och territorier. Sammantaget ökade andelen med spelproblem när antalet spelformer ökade och minskade i de fall antalet spelformer minskade.

Det finns ju, som alltid, en rad förbehåll att ha i åtanke innan man drar alltför långtgående slutsatser. Hur orsakssambanden ser ut är långt ifrån säkra, vilket författarna själva påpekar. En delstat som Utah, där 62% av befolkningen är mormoner till exempel, har andra förutsättningar än vad Kalifornien eller Nevada har. Det finns också många andra möjliga orsaker till hur det ser ut, men sammantaget ger det en fingervisning om att tillgängligheten på spel har betydelse för hur många som har problem.

Ur ett svenskt perspektiv är det värt att notera att internet-spelandet i USA är på väldigt låga nivåer jämfört med här och dessutom bara lagligt i en handfull delstater. Eftersom nätspel ”alltid” är tillgängligt innebär det en hel del begränsningar i vilka jämförelser man kan göra mellan studiens resultat och situationen i Sverige.

Referenser

Welte, W., Tidwell, M-C., Barnes, G., Hoffman, J., Wieczorek, W. (2015). The Relationship Between the Number of Types of Legal Gambling and the Rates of Gambling Behaviors and Problems Across U.S. States. Journal of Gambling Studies.

 

Hej spelforskare! Del 4.

Vi har tidigare presenterat några av de spelforskare som är verksamma i Sverige. Det har varit Jakob Jonsson vid Stockholms universitet, Jessika Svensson vid Mittuniversitetet och David Forsström vid Stockholms universitet. Nu har turen kommit till Daniel Kardefelt Winther, som disputerade vid London School of Economics och som nu är postdoktor vid Karolinska institutet. Han har dessutom en egen blogg här. Photo_KardefeltWinther Den här bloggen brukar ju mest handla om spel om pengar, men vi gör ett litet avsteg för Daniels forskning som främst handlar om datorspel och internet.

Vad forskar du om?

 Jag forskar om det som i vardagstal brukar kallas internetberoende, alltså ett problematiskt och ofta överdrivet användande av olika internetaktiviteter såsom datorspel, online casinon eller Facebook. Den empiriska delen av min forskning har undersökt tesen att internetberoende kan vara en konsekvens av en coping strategi, alltså att de som får problem med internetanvändandet använder olika internetaktiviteter som ett sätt att hantera en jobbig vardag. Därmed blir beteendet också något positivt då det kan få individen att må bättre, samtidigt som det medför en del problem i vardagslivet.

Utifrån det är jag även intresserad av att förstå hur internet och datorspel kan användas av individer som mår dåligt för att helt enkelt må lite bättre. Det förefaller rimligt att vissa aktiviteter på internet är bättre anpassade än andra för att stimulera eller distrahera människor som lider av olika former av problem. Söker du social gemenskap? Spela ett online spel eller gå på Facebook. Söker du utmaningar och ett sätt att hävda dig? Spela online poker eller ett tävlingsinriktat online spel. Söker du en temporär verklighetsflykt? Spela ett rollspel. Frågan som kvarstår för mig blir därmed om vi kan förstå överdrivet användande som en konsekvens av att folk helt enkelt söker efter något de behöver och sedan hittar det på internet.

Den mer filosofiska delen av min forskning har därmed fokuserat på om det är användbart att använda beroendekonceptet som förklaringsmodell till varför vissa människor spenderar väldigt mycket tid på internet och vilka för- och nackdelar som följer på det tillvägagångssättet. I dagsläget är jag involverad i ett antal projekt som kritiserar den nya diagnosen för Internet Gaming Disorder som inkluderades i forskningsappendixet till DSM-5 som en potentiell diagnos i behov av mer forskning. Mitt arbete där fokuserar på metoder för att ta fram bättre kriterier som fångar det unika i problematiken med ett överdrivet internetanvändande – idag används kriterier för substansmissbruk för att mäta förekomsten av ett internetberoende vilket är problematiskt då aktiviteterna skiljer sig åt. Vi vet därmed inte vilka kriterier som är relevanta när det gäller att fånga just internetberoende, vilket försvårar forskning och diagnostik på området. 

Vad är det viktigaste du har kommit fram till hittills?

I min mening var det viktigt att få stöd för tesen jag nämnde tidigare – att internetberoende kan ses som en coping-strategi. Men, än viktigare var resultatet att det bara är riskfyllt att hantera vardagen genom internetanvändning om man samtidigt mår lite sämre psykiskt. För individer som mår bra innebär en sådan flykt (eller avkoppling) ingen större risk, utan det är just när man mår lite sämre psykiskt som ett överdrivet användande kan spåra ur och få negativa konsekvenser. Utifrån det synsättet kan man även fråga sig om det är rimligt att prata om ett beroende eller ej, då verklighetsflykt för personer som mår lite sämre även har en viss funktionell nytta (man glömmer det jobbiga en stund) och kan ses som ett medvetet val.

”internetberoende kan ses som en coping-strategi”

Samtidigt är det viktigt att poängtera, även om det inte är något jag ’kommit fram till’, att den kritik som jag levererar mot de antaganden som görs inom internetberoendeforskningen, bland annat att beteendet kan jämföras med ett substansmissbruk, är oerhört viktig. I min mening är mitt kritiska bidrag viktigare än det empiriska, just eftersom det i mångt och mycket saknas en kritisk hållning inom forskningsområdet. Det produceras väldigt mycket ny forskning, men nästan all forskning baseras på dåligt underbyggda teoretiska antaganden vilket gör att resultaten inte alltid går att lita på. Detta behöver uppmärksammas och förändras för att forskningen ska kunna gå framåt och det är det jag fokuserar på mest just nu – att skapa bättre och väl underbyggd teori.

”Det produceras väldigt mycket ny forskning, men nästan all forskning baseras på dåligt underbyggda teoretiska antaganden”

Vad ser du för skillnader och likheter mellan spelberoende och det som brukar kallas datorspelsberoende?

 Den traditionella hållningen inom datorspelsberoendeforskningen är att beteendena är lika både vad gäller problemens manifestationer och neurobiologiska förklaringsmodeller. Exempelvis nämns det ofta att den här typen av ’beteende beroende’ (behavioral addictions) har sin grund i att hjärnans belöningssystem betingas av de konstanta belöningarna så till den grad att människor får svårt att sluta. Det bör även nämnas att de diagnostiska kriterierna för datorspelsberoende är översatta från diagnosen för spelberoende; man har bara översatt ordet ’gambling’ med ’internet’. Därmed är det inte så förvånande att forskare har hittat många likheter mellan problemen vad gäller exempelvis riskfaktorer. Frågan är hur många av de riskfaktorerna som är signifikanta bara för att man använt i princip samma diagnos, utan att ta hänsyn till det unika med datorspelsberoende. Det är inte alls säkert att vi skulle se samma riskfaktorer om vi hade en bättre teoretisk förståelse för vad datorspelsberoende faktiskt innebär, utöver vad vi antagit utifrån forskning om spelberoende eller substansmissbruk.

Personligen föredrar jag att fokusera på skillnaderna istället för likheterna, då det är viktigt att kunna skilja problemen från varandra. Det är även viktigt att kunna identifiera unika symptom för att öka träffsäkerheten när man ställer diagnos. En tydlig skillnad är att datorspel inte lika ofta leder till att man spenderar för mycket pengar, vilket också var anledningen till att kriteriet om att man ”stal pengar för att finansiera sitt datorspelande” försvann ganska snabbt från de första mätinstrumenten. Det kriteriet var länge med som en viktig del av ett hasardspelberoende. Därmed blir nästa viktiga fråga vilka av de kriterier som fortfarande ingår i diagnosen för datorspelsberoende som faktiskt är relevanta, och vilka som bara är med därför att de finns med som indikatorer på ett substansmissbruk. Till exempel kan man tänka sig att kriterier som mäter förhöjda toleransnivåer eller fysisk abstinens kanske inte är så rimliga i relation till datorspelande, då spel till skillnad från substanser inte har samma fysiologiska inverkan på kroppen.

 Vilka kunskapsluckor finns det gällande överdrivet datorspelande?

Egentligen så kan allt vi vet idag ifrågasättas, utom möjligen att det finns vissa människor som får problem för att de spelar för mycket. Jag var inledningsvis tveksam till att det fanns sådana människor överhuvudtaget, men har efterhand ändrat ståndpunkt. Därmed inte sagt att det är själva spelandet som är problemet – jag tror som sagt mer på att det handlar om en underliggande problematik – men det är fortfarande viktigt att förstå vilka som riskerar att fastna i den här typen av problembeteende och varför.

I min mening finns det så pass stora teoretiska brister inom området att den forskning som utförts fram till idag är mycket tveksam, även den rent empiriska. Siffror som presenterar förekomsten av datorspelsberoende går inte att lita på, inte heller empiri om riskfaktorer, då vi inte är helt överens om vad det är vi mäter eller hur vi ska mäta det. Innan vi tar fram en tydlig teori för hur problematiken ser ut och vad vi ska mäta är det för tidigt att diskutera prevalens, riskfaktorer eller ens ta fram mätinstrument. Trots detta fokuserar merparten av forskare på det senare, istället för att koncentrera sig på att ta fram bättre teori. Utan teori blir det dock ingen bra forskning.

Är det något som har överraskat dig under tiden du har forskat?

Ja, det jag nämner ovan om att forskare inte verkar vilja inse hur viktigt det är att ha en väl underbyggd teori att arbeta utifrån. En teori som noggrant hypotesprövas och där varje föreslagen mätmetod utvärderas med avseende på hur väl instrumentet motsvarar teorin. Jag kan ibland uppleva att det råder någon form av publikationshets som gör att vissa inte riktigt tänker till innan de publicerar, vilket gör att vi har enormt mycket forskning på datorspelsberoende som egentligen är helt intetsägande eller innehåller cirkulära argument och tautologier, vilket är mycket märkligt. En konsekvens av detta är att både forskare och allmänheten ibland tror att vi vet mycket mer om problemet än vad vi faktiskt gör, och står beredda att börja diagnosticera och behandla trots att vi inte ens har en adekvat teori. Samtidigt är de flesta inom området egentligen helt överens om att det råder oerhört stor brist på konsensus, vilket är lite paradoxalt med tanke på hur forskningen sedan utförs i praktiken. Trots att många är medvetna om problemen fortsätter forskningen i samma fotspår, utan att egentligen fokusera på de grundläggande problemen som behöver ordnas upp innan vi kan komma framåt. Vi behöver grundläggande forskning, men trots detta utför vi mer avancerad forskning som vi inte har en bra grund för.

Hur kommer vi att se tillbaka på debatten om datorspelsproblem om tjugo år tror du?

Jag tror debatten kommer ses som relativt överdriven och kantad av skrämselpropaganda och moralpanik. Jag hoppas också att det kommer belysas hur lite vi faktiskt förstod av problemet på den tiden. Samtidigt kommer förståelsen för datorspel som social och positiv aktivitet antagligen vara större, vilket gör att moralpaniken kommer belysas än tydligare. Med det sagt så tror jag fortfarande att vi kommer se människor som spelar i den utsträckningen att de får problem, kanske till och med fler människor i absoluta tal eftersom datorspelandet blir mer och mer populärt. Förhoppningsvis har vi vid den tidpunkten skapat oss en bättre förståelse för problematiken till den grad att vi kan förstå varför människor fortsätter med den här typen av problembeteende trots de negativa konsekvenserna. Därmed hoppas jag att vi även har bättre möjligheter att hjälpa människor som behöver stöd i form av olika interventioner inom vården.

 

Dansk utveckling kan ge Shekarabi huvudbry

Den svenska spelmarknadens framtid är under utredning. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) som har ansvar för spelmarknadsfrågorna, tillkännagav för en månad sedan att han bjuder in alla riksdagspartier utom SD till samtal om hur en framtida spelmarknad ska se ut. Utgångspunkten är att utländska spelbolag ska få etablera sig i Sverige, under (de förmodade) förutsättningarna att de betalar skatt samt följer vissa krav på spelansvar och begränsningar av spelreklamen.

Den naturliga förebilden är Danmark, som har gått från en spelmarknad liknande Sveriges till en licensmarknad med 31 reglerade aktörer på internetspelsmarknaden. Samtidigt har statliga Danske Spil fortfarande ensamrätt på spel som lotto, internetbingo och spel på hästsport.

Problemet för den danska modellen är att spelarna fortfarande spelar på oreglerade aktörer. En ny rapport pekar på att 14% av de danska spelarna spelar hos aktörer utanför den reglerade marknaden, jämfört med 21 % i Sverige. En rätt marginell skillnad, alltså. Bland danska pokerspelare är det så många som 27% som spelar hos oreglerade bolag. En förmodad anledning är att de oreglerade bolagen inte betalar skatt i Danmark och därmed kan erbjuda bättre villkor för spelarna.

Det gör att utmaningarna för Shekarabi blir stora. Han kommer knappast föreslå att man begränsar delar av internet-trafiken för att skydda de reglerade spelbolagen. Samtidigt måste han säkerställa att skatteintäkterna från spel inte minskar drastiskt och helst att ett kraftigt utökat spelutbud inte leder till en epidemi av spelberoende svenskar. Den svårlösta ekvationen verkar hursomhelst vara ett halmstrå för monopolförespråkare att hålla i.

Fakta och myter om spelberoende och spelmarknad

Den senaste tiden har frågan om den svenska spelmarknadens reglering varit lite mer aktuell än vanligt. En utredning om det så kallade främjandeförbudet publicerades för några veckor sedan, riksdagens kulturutskott uttalade stöd för ett licenssystem för spelmarknaden några veckor tidigare, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi publicerade nyss en rapport om regleringen av den svenska spelmarknaden och civilminister Ardalan Shekarabi har lovat en ny utredning om spelmarknaden, när det finns pengar till det. Därmed har det anordnats en rad seminarier om spelmarknaden, införandet av licenssystem och spelberoende. Gott så! Men en del av  de argument som har förts fram i debatten kan behöva problematiseras lite.

”98% spelar utan problem”

Nej. Till att börja med är det bara 70% av befolkningen som spelar (åtminstone 2008). 2% har spelproblem (också det år 2008), medan ytterligare cirka 5% bedöms vara i riskzonen för spelproblem (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Med andra ord är det högst 63% av befolkningen som spelar utan problem. Då ska man också komma ihåg att det inte är samma 2% som har problem, utan att det förändras hela tiden. Runt 100 000 ”nya” med spelproblem tillkommer varje år (Statens Folkhälsoinstitut, 2012).

”Antalet spelberoende har inte ökat”/”Antalet spelberoende har ökat”

Mellan 1998 och 2008 var andelen med spelproblem oförändrat i Sverige (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Efter det vet vi inte riktigt. 2008 är trots allt sju år sedan och det kan ha hänt mycket sedan dess. Globalt verkar det som att andelen spelberoende minskar något (Williams, Volberg & Stevens, 2012).

”Spelberoende är inget stort folkhälsoproblem”

Folkhälsomyndigheten, som har hand om arbetet mot folkhälsoproblem, tycker uppenbarligen annorlunda. 165 000 personer är ändå ganska många personer och det är ungefär lika många som har spelproblem som har drogproblem. Utöver det beräknar man att 1,7 miljoner människor är anhöriga till en person med spelproblem (Svensson, Romild & Shepherdson, 2013).

”Det finns ingen forskning om fler blir spelberoende med en avreglerad marknad”

Vi vet att generellt sett är spelberoende vanligare där det finns ett större utbud av spel. Allra lägst andel spelberoende finns i Norge, där spelmarknaden är reglerad och allra högst i Macau, som i princip är en enda stor spelhåla (Williams, Volberg & Stevens, 2012). Men eftersom ingen spelmarknad är den andra lik är det svårt att uttala sig definitivt. En studie från förra året (Planzer, Grey & Shaffer, 2014), som vi skrev om här på bloggen, identifierade att länder med mindre strikt reglering av spelreklamen hade fler spelare som låg i riskzonen för att få spelproblem.

”Fler är spelberoende i Danmark efter att de införde en licensmarknad”

Det vet vi inte. Center for Ludomani i Danmark hävdar det, men som vi tidigare har redogjort för på bloggen räcker inte deras undersökning för att hävda det.

”Spelreklam gör fler spelberoende”

Det finns en hel del forskning på reklamens inverkan på spelproblem och det verkar främst som att de som redan har problem får värre problem av spelreklamen, men det går inte att säga att fler får spelproblem av reklamen (Binde, 2014; Hing et al., 2014).

Inte antingen eller

Forkningen är av sin natur långsam och har svårt att svara på alla relevanta frågor. Ofta har den inte möjligheten att ställa tvärsäkra svar eftersom det finns så många faktorer att ha med i beräkningen. Ta till exempel frågan om huruvida ett licenssystem påverkar hur många som är spelberoende. Vi kan aldrig veta det till 100 procent, hur mycket vi än forskar. Men det betyder inte att vi inte kan göra någorlunda kvalificerade gissningar utifrån den forskning och den erfarenhet som finns.

Eftersom forskningen är långsam och ibland öppen för tolkningar passar den inte alltid så bra i debatter som mest handlar om att slå varandra i huvudet med argument. Men det vore bra om vi i alla fall höll oss borta från de värsta missförstånden.

Referenser

Binde, P. (2014). Gambling advertising: A critical research review. London: Responsible Gambling Trust.

Hing, N., Cherney, L., Blaszczynski, A., Gainsbury, S. M., & Lubman, D. I. (2014). Do advertising and promotions for online gambling increase gambling consumption? An exploratory study. International Gambling Studies, 14(3), 394-409.

Planzer, S., Gray, H. M., & Shaffer, H. J. (2014). Associations between national gambling policies and disordered gambling prevalence rates within Europe.International journal of law and psychiatry, 37(2), 217-229.

Svensson, J., Romild, U., & Shepherdson, E. (2013). The concerned significant others of people with gambling problems in a national representative sample in Sweden–a 1 year follow-up study. BMC Public Health13(1), 1087.

Statens folkhälsoinstitut. (2010). Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. (R 2010:23). Västerås: Åtta.45 Tryckeri AB.

Statens folkhälsoinstitut. (2012). Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010. Resultat från Swelogs ettårsuppföljning. (R 2012:04). Stockholm: Strömberg.

Williams, R. J., Volberg, R. A., & Stevens, R. M. (2012). The population prevalence of problem gambling: Methodological influences, standardized rates, jurisdictional differences, and worldwide trends. Ontario Problem Gambling Research Centre.