Etikettarkiv: Diagnostik

SCID intervju för spelberoende: ny svensk översättning av SCI-GD!

Forskningen kring spelberoende har kännetecknats av en lång rad olika mått och instrument. Det här är problematiskt bland annat då man försöker jämföra vilka behandlingsmetoder som är mest effektiva. Sedan de nya DSM-5 diagnoskriterierna (Hasardspelsyndrom) räknas spel om pengar som en missbruksproblematik, jämte alkohol och droger. Hasardspelsyndrom finns dock inte med i kliniska diagnostiska intervjuer såsom Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju (M.I.N.I.) eller Structured Clinical Interview for DSM Disorders (SCID).

Av denna anledning utvecklade Steinberg, Rounsaville and Potenza (Grant et al., 2004) ett ”speltillägg” till SCID: Structured Clinical Interview for Pathological Gambling (SCI-GD). Precis som SCID, är SCI-GD ett semistrukturerat diagnostiskt intervjustöd. Intervjuaren ställer riktade frågor såväl som öppna följdfrågor. Syftet är att systematiskt samla in kliniskt relevant information som ligger till grund för att intervjuaren fortlöpande under intervjun ska kunna pröva olika DSM kriterier. Förutom om diagnos för Hasardspelsyndrom uppfylls, preciseras även allvarlighetsgrad (mild, måttlig, eller svår). Tiden för att genomföra den diagnostiska intervjun beräknas ta 15 minuter.

SCI-GD utmärker sig för att ha mycket goda psykometriska egenskaper (test-retest reliabilitet 0.97, Cronbachs alpha 0.94, samtidig validitet (SOGS, 0.78), sensivitet 0.88. specificitet 1.00, positivt prediktivt värde 1.0 och negativt prediktivt värde 0.66). Några svenska normer finns ännu inte. SCI-GD har nyligen översatts till svenska.

SCI-GD planeras användas i en större nationell studie som syftar till att bättre upptäcka spelproblem inom sjukvården och socialtjänsten. Intervjuare kommer att få genomgå en fördjupad utbildningsinsats i Hasardspelsyndrom, diagnostik och få tillgång till SCI-PG instrumentet. Intresserade kan kontakta olof.molander@ki.se för mer info.

Originalartikeln för SCI-GD finns att läsa i Psychiatry Research, här.

Copyright © 2004, Steinberg, Rounsaville and Potenza. Svensk (”back-translation”) översättning av SCI-GD © 2017 gjord av Olof Molander, Viktor Månsson och Anne H Berman, Karolinska Institutet, efter godkännande från Jon E Grant.

Se även: http://fbanken.se/form/274/structured-clinical-interview-for-pathological-gambling

Referenser:
Grant J.E., et al., Preliminary validity and reliability testing of a structured clinical interview for pathological gambling. Psychiatry Research, 2004. 128(1): p. 79-88.